Försäljningsvillkor

Leverans

Alla varor levereras fritt Lidköping och med garanti att de vid avsändningen är felfria och oskadade. För under transporten skadat eller förkommet gods skall mottagaren, för att erhålla ersättning av transportföretaget, göra anmälan hos detta när godset utlöses. Mottagaren skall kontrollera att rätt gods och rätt mängd levererats. Om felaktigheter föreligger skall detta meddelas FURAB omedelbart efter leverans.

Garanti

Där icke annat angives, 12 månader från leveransdagen. Alla delar som går sönder på grund av material- eller konstruktionsfel under denna tid ersättes kostnadsfritt men ej fraktfritt. De obrukbara delarna skall insändas till oss för undersökning. Delar som blivit obrukbara på grund av ovarsamhet, felaktigt handhavande eller bristande skötsel, ersättes icke. Garantin omfattar ej arbetskostnader för byte av delar. Vitrost på plåt utgör normalt inte orsak till reklamation. Garantin omfattar ej heller ansvarighet för något slag av direkt eller indirekt skada på vare sig person eller egendom, för stillestånd eller för driftsavbrott.

Returer (avser inte reklamationer)

Vid retur av kurant material till FURAB avdrages 15% returavgift, dock lägst 50:-, vid en eventuell kreditering. Gods avsett att returneras skall förvaras så att fullgott skick bibehålls. Retur skall ske i en sändning om inte annat avtalats med FURAB. Fraktsedel beställes från FURAB. Kunden bokar hämtning av gods med av FURAB angiven speditör.

M85 4491

Priser

Prislistor gäller utan förbindelse från vår sida och priserna kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Samtliga priser gäller exkl mervärdesskatt och leveranskostnader. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med f n 21,6%.

Allmänt

I övrigt tillämpas villkoren i LANTBRUK 16 – Leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner – avtalade mellan MBR och LRF.